ÅRSMÖTET

Årsmötet 2022 äger rum söndag 13 mars kl 14.00. Börjar med Servering. Alla välkomna.


 

På den här sidan finns protokoll från årsmöten. Senast 8 mars 2015.
Årmöte 2015 hölls sönd 8 mars kl 14. Årsmötet började kl 13 med Brunch..


OBS Ännu ej justerat vid publicering 6 april 20151 kl 14.00.

Protokoll fört vid årsmöte 8 mars 2015 i Estuna bygdegård Mötet började med att det serverades Brunch.

1. Årsmötet öppnas med tyst minut för under året avlidna medlemmar
2. Val av mötesfunktionärer a) till mötesordförande valdes Bengt Ericsson b) till sekreterare för årsmötet Eva Fornstedt Stafflin c) protokolljusterare valdes Margit Mattsson och Mats-Åke Eriksson d) till pressreferent valdes Dick Carlson
3. Föredragningslistan godkändes
4. Fastställande av röstlängd, godkändes
5. Kallelsen godkändes (annons 25 febr 2015 i NT + hemsida + medlemsblad)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse om det gångna
Räkenskapsåret (Hänvisar i huvudsak till Medlemsblad 2015, Min bygd och räkenskapspärmen). Beslut: Godkändes.
7. Revisorernas berättelse lästes upp. Läggs till handlingarna.
8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av resultatet (se pkt 7) Beslut: Godkändes.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Fråga om ersättning för styrelseledamöter och revisorer (oförändrat – d v s 0 kr) Beslut. Oförändrat, d v s inga arvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa Förslag: oförändrat d v s 7+7 samt rätt för ordf att adjungera personer. Beslut: att följa förslaget
12. Val av ordförande (valberedningen föredrar) Förslag: omval Bengt Ericsson. Beslut: Bengt Ericsson väljs på 1 år.
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare (valberedningen föredrar) Beslut att välja enligt bifogade lista.
14. Val av råd/kommittéer a) Hus utvändigt b) Tomt och trädgård c) huset inne d) ungdomsansvarig e) programrådsansvarig/råd Beslut: omval, a) Mats-Åke Eriksson b) Rune Larsson, c) Margit Mattsson d) vakant e) Eva Fornstedt Staflin o Bengt Ericsson
15. Rätt att teckna föreningens firma, Förslag, ordf och kassör var för sig. Beslut: att välja enligt förslaget, d v s ordförande Bengt Ericsson 381204-1212 samt kassör Britt-Marie Åhman 461127-1240 var för sig disponerar Föreningskontot i Roslagens Sparbank vilket även innebär betalningar via internetbanken. II. Att avtal och andra viktiga handlingar tecknas av ordförande jämte en ledamot i styrelsen i förening.
16. 16. Val av revisorer jämte ersättare Beslut: Omval av Titti Eriksson, Mats-Olov Gustafsson samt Ivan Mattsson som ersättare.
17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma (2 ombud/förening) Beslut: att uppdra till styrelsen att utse ombud och ersättare
19. Verksamhetsplan för 2015 Beslut: Verksamhetsplan i Medlemsblad 1/2015, sid 3. Hänvisar till det och godkändes.
20. Avgifter o stadgar a) regler och belopp för medlemsavgift
b) ev. stadgerevision c) gällande hyror i bilaga (20 c) Beslut: a) att medlemsavgiften är oförändrad för år 2016, d v s 150 kr/år/person. b) inga ändringar av stadgarna, c) hyror oförändrade 21. Budget 2015 Beslut: att godkänna den budget som upprättats.
22. Information a) prenumeration på tidningen Bygdegården Beslut: att prenumerera på tidningen Bygdegården ses över av styrelsen
b) övrigt Beslut: att inget övrigt fanns att redovisa
23. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar Beslut: att inga motioner eller förslag förelåg
24. Val av valberedning inför årsmötet 2016 Beslut: att valberedningen omväljs för ett år
25. Rapporter a) programråd och kommittéer b) övrigt Beslut: inget att rapportera. Vi fortsätter att arbeta som hittills.
26. Vid årsmötet väckta frågor. Info: att föreningen under 2015 avser att ordna ett konstlotteri. Ansökan sker hos kommunen. Planerad försäljningsstart Valborg 2015. En ständigt återkommande fråga: Behövs Bygdegården? Svaret är ja, även om det är betungande och ekonomi ständigt ett jobbigt kapital.
27. Avtackning av avgående ledamöter
Inga ledamöter avgår.
28. Årsmötet avslutas. Ordföranden tackar de närvarande och förklarar årsmötet avslutat.

Estuna den 24 mars 2015

Eva Fornstedt Staflin, sekr. Mats-Åke Eriksson, just. Margit Mattsson, just. Bengt Ericsson, ordf

--------------
ESTUNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Protokoll fört vid Estuna Bygdegårdsförenings årsmöte den 10 mars 2013 kl. 13.00

1.    Årsmötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Påkallar en tyst minut att hedra de medlemmar som avlidit under gångna året.

2.    Val av mötesfunktionärer 

       a) Till ordförande valdes sittande, Bengt Ericsson.

       b) Eva Fornstedt Staflin väljs till mötessekreterare.

       c) Mats-Åke Eriksson och Kalle Öhman att justera protokollet.

       d) Bengt Ericsson skriver referat till Norrtelje Tidning.

3.    Fastställande av föredragningslista

       BESLUT; att godkänna föredragningslistan

4.    Fastställande av röstlängd

       Röstlängden fastställdes.

5.    Godkännande av kallelse

       BESLUT; att godkänna kallelsen till årsmötet.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse om det gångna räkenskapsåret

       Ordförande hänvisar till räkenskapspärmen som upptar ekonomiska uppgifter, om kommunala bidrag, inköp under året, uthyrningar, medlemsantalet, bycaféerna samt medlemsbladet. I bilaga (medlemsbladet) finns också ett urval av föreningens aktiviteter, utförligt beskrivet och med bilder. Noteras bör att antalet uthyrningar minskat under året.
BESLUT: att godkänna redovisningen

7.    Revisorernas berättelse 

       Revisorerna har gått igenom räkenskaperna. Revisionsberättelsen lästes upp. Föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
BESLUT: att tacka revisorerna för deras arbete.

8.    Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av resultatet

       Ett mindre underskott beror på att en inbetalning bokförts på 2013. I stort sett nollresultat.
BESLUT: att godkänna redovisningen

9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

       BESLUT: Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

10.  Fråga om ersättning för styrelseledamöter och revisorer

       BESLUT: Mötet beslutar att ingen ersättning utgår.

11.  Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa

       Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Ordföranden väljs på ett år, de övriga på två med överlappning. Ordföranden äger rätt att adjungera personer till styrelsen.

12.  Val av ordförande

       Bengt Ericsson valdes för en period av ett år.

13.  Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare

STYRELSE

Namn

Period

noteringar

Bengt Ericsson, ordförande

2013

omval 1 år

Britt-Marie Åhman, kassör

2013-2014

oo)

Eva Fornstedt Staflin

2013-2014

oo)

Mats-Åke Eriksson

2012-2013

o)

Karl-Ove Öhman

2012-2013

o)

Sara Edberg

2012-2013

 o)

Pamela Nyström

2013-2014

oo)

 

 

 

ERSÄTTARE

Hans Ericsson

2013-2014

oo)

Margit Mattsson

2012-2013

o)

Tord Sjöblom

2012-2013

o)

Åke Nordberg

2013-2014

oo)

Britt Larsson

2012-2013

o)

Mats Sigvardsson

2012-2013

o)

Per Zethelius

2012-2013

o)

o) redan vald vid årsmötet 2012 för tiden 2012-2013. oo) omval på två år 2013-2014

14.  Val av råd/kommittéer

       a) Kulturansvarig/råd

       b) ungdomsansvarig

       c) övriga kommittéer

       Arbetsgrupperna behåller sina uppdrag. Styrelsen utser namn.

15.  Rätt att teckna föreningens firma

       BESLUT: attordförande och kassör tecknar firman var för sig.

16.  Val av revisorer jämte ersättare

       Till revisorer valdes Titti Brundin Eriksson och Mats Olov Gustavsson.

       Till ersättare valdes Ivan Mattsson.

17.  Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

       (2 ombud/förening)

       Mötet uppdrar åt styrelsen att utse ombud och ersättare.

18.  Val av ombud till övriga föreningar

       Ej aktuellt

19.  Verksamhetsplan för 2013

       under året planeras bl a: se bilaga Medlemsblad nr 1/2013 samt hemsidan www.estunabygdegard.se; bl a följande:

  • Kulturvecka (två dagar) minnesutställning K A Grandin 16-17 november
    städdag ute och inne
  • Filmvisningar
  • Söndagsträffar, bl a Kyrkogårdsvandring i ord och bild
  • bycaféer 10 tisdagar på våren och 10 tisdagar på hösten
  • Valborgsmässofirande
  • Loppmarknad i juli

       ombyggnad, underhåll, miljö

       Endast smärre underhåll planeras.

20. Avgifter och stadgar

       a) regler och belopp för medlemsavgift till föreningen redovisades

       Styrelsens förslag: oförändrad medlemsavgift, d v s 150 kr/medlem/år.

       b) ingen stadgerevision

BESLUT: Godkänns

21. Budget 2013

Ett utförligt budgetförslag delades ut separat till mötet. Finns i pärm Ekonomi.
BESLUT: Förslaget godkänns.

22.  Information

       a) prenumeration på tidningen Bygdegården

       Beslut: Medlemmar i styrelsen får prenumeration på tidningen

       b) information om BR:s hemsida, intranätet (Medlemsinfo) samt egen hemsida

       vår egen hemsida kostar 1000:-  per år

       c) övrigt; Ingen övrig information

BESLUT: Godkänns

23.  Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar

       Inga motioner eller förslag hade kommit in.

24.  Val av valberedning inför årsmötet 2014

       Valberedningen gavs förnyat förtroende. Sammankallande Bengt Ericsson.

25.  Rapporter

       a) programråd och kommittéer

       se verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

       Den 19:e april 2013 planeras städdag ute och inne på bygdegården.

       b) inget övrigt redovisades

26.  Vid stämman väckta frågor

       Inga nya frågor

27. Avtackning av avgående ledamöter
Inga ledamöter har lämnat styrelsen eller andra uppdrag.

28.  Årsmötet avslutas
a) Ordf. tackar dem som förberett kaffe och smörgåstårta, Margit Mattsson och Britt Larsson.
b) Essy Andersson överlämnar - på uppdrag av Gun Hjälms döttrar en gåva – tavla målad av framlidna Gun Hjälm. Ordföranden och årsmötet framför ett stort tack.

Ordföranden avslutar årsmötet, vilket nu övergår till ett födelsedagskalas för Allan Ohlsson, som fyller 90 år denna dag. Bygdegården fylls av uppvaktande gäster. Allan önskar inga paket eller blommor. Allan önskar istället ”Ett kuvert med pengar” till Bygdegårdens verksamhet. Inbringar 6 050 kronor. Ordförande får uppdrag att skriftligen tacka Allan. Bygdegårdsföreningen stod för födelsedagsfesten, som samtidigt var en del av årsmötet.

Vid pennan Eva Fornstedt Staflin             ___________________________________________

just. Mats-Åke Eriksson                            ___________________________________________

just. Kalle Öhman                                   ___________________________________________

ordf. Bengt Ericsson                               ____________________________________________

Hans Andersson får blommor och kram av Margareta Nyström. Bycafe 19 mars. Snövädersdag.